Fysio-Logisch!

Fysiotherapie & Bewegingsadvies Bergen op Zoom. Tel. 0164-247407

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden Fysio-Logisch!

1. Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2.   Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

3.    De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

4.    Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minmaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.

6. Controleer uw polisblad, voor u naar de fysiotherapeut komt, voor hoeveel fysiotherapie behandelingen of welk bedrag u verzekerd bent. Bij het ontbreken van een aanvullende verzekering of het overschrijden van het budget komen de kosten voor eigen rekening.